OQ Onderwijsadvies, gevestigd aan Strohulzen 29, 5228NZ Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Vleutstraat 16, 5298 NE Liempde
Telefoon: 06-18909980
Mail: dennis@oqadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
OQ Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie waar u werkzaam bent
 • Adresgegevens organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

De gegevens blijven in de EU.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
OQ Onderwijsadvies verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OQ Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • OQ Onderwijsadvies verwerkt persoonsgegevens wanneer dit voor de aard van onze diensten noodzakelijk is voor het organiseren en uitvoeren van trainingen met een open inschrijving, voor het uitvoeren van consultancy en het uitvoeren van onderzoek.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen, appen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

We spreken over de persoonsgegevens van louter onze klanten.

Geautomatiseerde besluitvorming
OQ Onderwijsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OQ Onderwijsadvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OQ Onderwijsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 maand na het verstrijken van een opdrachtbevestiging dan wel 1 maand na bevestiging opzeggen nieuwsbrief.

Controle van gegevens
OQ Onderwijsadvies controleert regelmatig de juistheid van gegevens.

Privacyverklaring
De Privacyverklaring is opgenomen op de website van OQ Onderwijsadvies: www.OQadvies.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
OQ Onderwijsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  OQ Onderwijsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OQ Onderwijsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dennis@oqadvies.nl. Dit verzoek wordt binnen 1 maand verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OQ Onderwijsadvies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

OQ Onderwijsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OQ Onderwijsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via dennis@oqadvies.nl.

OQ Onderwijsadvies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Bescherming software d.m.v. gebruiksnamen en wachtwoorden.
 • Bewaren archieven in alleen voor medewerkers van OQ Onderwijsadvies toegankelijke ruimten en kasten.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 Datalek
Wanneer sprake is van een datalek dan wordt deze direct gemeld bij datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl en wordt u als klant daarvan direct op de hoogte gebracht.