Waarom is het thema kwaliteitszorg één van de pijlers van dit schooljaar? Andre: “het geluid vanuit ons team was vaak: we beginnen aan veel, maar maken ook veel niet af. Onze gezamenlijke behoefte was om meer gestructureerd werk te maken van de ontwikkelagenda. Daarnaast was ons oude schoolplan verlopen. We wilden het nu meteen goed gaan uitwerken”. Vanuit deze ambitie zijn een drietal stappen gezet. Allereerst is een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2024 uitgewerkt.

Het nieuwe schoolplan geeft richting aan de koers van de school. Binnen het schoolplan is de basiskwaliteit beschreven en zijn de ambities voor de komende jaren benoemd. Voor wat betreft de basiskwaliteit heeft de school beschreven hoe de diverse wettelijke thema’s op het gebied van het onderwijsproces, het schoolklimaat, kwaliteitszorg en financiën zijn ingericht. Een belangrijk nieuw onderdeel van het schoolplan zijn de resultaatindicatoren. Voorheen waren er landelijke normen opgesteld rondom het IOP, plaatsing en bestendigheid; nu is het zo dat scholen voor praktijkonderwijs hun eigen normen opstellen op het gebied van leerresultaten, sociaalmaatschappelijke competenties en vervolgsucces. Andre: “in de keuze voor onze resultaatindicatoren hebben wij ons laten leiden door onze visie. We werken vanuit de uitgangspunten van Big Picture Learning (BPL). Deze staan beschreven in ons handboek BPL en aan de hand hiervan hebben we onze resultaatindicatoren opgesteld”. 

Naast de beschrijving van de basiskwaliteit zijn in het schoolplan per hoofdstuk ambities benoemd voor de periode 2020-2024. De ambities zijn richtinggevend voor de inhoud van de jaarplannen van de school.

Ook heeft de school een drietal eigen aspecten van kwaliteit benoemd. Per eigen aspect van kwaliteit is aangegeven hoe de school hier zijn kwaliteit zichtbaar maakt, zowel intern aan elkaar als extern aan bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. Andre: “onze eigen aspecten van kwaliteit sluiten goed aan op onze onderwijsvisie vanuit BPL: iedere leerling een eigen leerplan én leren in de echte wereld. Daarnaast vinden we dat we nooit klaar zijn als school en is ons derde eigen aspect van kwaliteit: borgen en doorontwikkelen van de onderwijskwaliteit. Je kunt nooit achterover leunen. De maatschappij is continu in beweging en wij dus ook. Daarom willen we aan de hand van deze eigen aspecten van kwaliteit in de toekomst een goede school worden conform het nieuwe inspectiekader. Dat is geen doel op zich, maar voor ons een middel om continu kritisch naar ons onderwijs te kijken en onszelf te verbeteren”.

Voor de zomervakantie van 2020 is het schoolplan tot stand gekomen. De school heeft vervolgens de ambities voor de komende vier jaren vertaald naar doelen voor het huidige schooljaar 2020-2021. Deze doelen komen niet terug in een standaard jaarplan. De school heeft ervoor gekozen om te gaan werken met zelf ontwikkelde kwaliteitskaarten. 

Hierbij zijn projectleiders aan de doelen van het huidige schooljaar gekoppeld. In de regel zijn dit LC-docenten. Deze collega’s hebben aan het begin van het schooljaar een kwaliteitskaart uitgewerkt. Hierin staat beschreven wat de ambitie is, aan de hand van welke tussendoelen deze bereikt gaan worden en welke middelen daarbij noodzakelijk zijn. Op een viertal vaste momenten in het schooljaar bespreken de schoolleiding en de projectleiders de tussendoelen, opbrengsten, successen en knelpunten. In juni wordt de kwaliteitskaart geëvalueerd. Dit kan leiden tot nieuwe doelen voor het volgend schooljaar. Ook presenteren de projectleiders dan de resultaten aan de collega’s. Op deze wijze heeft het Futura College het stelsel van kwaliteitszorg ingericht en houdt de schoolleiding gedurende het schooljaar zicht op de ontwikkelingen binnen de school. 
Andre: “met de kwaliteitskaarten leg je de verantwoordelijkheden voor de schoolontwikkeling breder in het team. Het moet een feest van ons allemaal zijn en niet van de directeur/bestuurder. En aan de hand van de tussenevaluaties zijn we structureel met elkaar in gesprek. Dat leidt tot een goede opeenvolging van de ontwikkelingen”.

Het Futura College heeft op het gebied van leerresultaten, sociaalmaatschappelijke competenties en het vervolgsucces eigen opbrengstindicatoren opgesteld. Scholen dienen op dit gebied eigen doelen/normen te stellen, de resultaten ervan te meten en vervolgens de vertaalslag te maken naar verdere kwaliteitsverbetering. Het Futura College gaat hierbij gebruik maken van een ‘management informatiesysteem’ (mis). Binnen het mis staan de doelen/normen voor de periode 2020-2024 (gekoppeld aan het schoolplan) en is aangegeven wie, wanneer, welk doel in kaart gaat brengen. Andre: “het mis levert mij als directeur/bestuurder periodiek en jaarlijks inzicht in onze resultaten. Dit helpt mij koers te houden gedurende het schooljaar en om ons onderwijs te toetsen aan onze uitgangspunten”. Op deze manier houdt de school gedurende het schooljaar zicht op de doelen en feitelijke opbrengsten ervan.

Aan de hand van het nieuwe schoolplan, de kwaliteitskaarten en het management informatiesysteem geeft het Futura College een stevige impuls aan het kwaliteitsbeleid van de school. Uiteindelijk is kwaliteitszorg uiteraard een middel om te komen tot kwalitatief goed onderwijs waarbij de school zicht houdt op de ontwikkelingen binnen de school en ook in kaart kan brengen waar de kracht van de school zit en welke ontwikkelpunten er nog zijn. Dit gaat allemaal over het beste onderwijs mogelijk maken voor de leerlingen.

De school werkt gedurende dit proces intensief samen met OQ.
Onderwijsadvies. Andre: “we hadden zelf behoefte aan een lineair proces van begeleiding. We willen zelf heel veel en dan is het heel fijn als je begeleiding krijgt waarbij we stap voor stap naar een eindproduct toewerken. OQ heeft ons als schoolleiding hierbij geholpen en dwong ons scherp te zijn in waar we naar toe willen en wat onze resultaten zijn. Die samenwerking hebben wij als erg prettig ervaren”.