Voor het kwaliteitsbeleid zijn er drie belangrijke wettelijke aandachtspunten.

  1. Er is sprake van een gedragen visie op goed onderwijs, de school heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan.
  2. De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij.

De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. De school stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog.

Vertrekpunt van het kwaliteitsbeleid is het schoolplan. In een schoolplan staat aangegeven hoe de school werk maakt van de wettelijke basiskwaliteit, op welke gebieden de school verder gaat dan de wettelijke basiskwaliteit en welke ambities en verbeterpunten er zijn voor een periode van vier jaar. Een schoolplan bestaat uit diverse verplichte onderdelen van belang voor het kwaliteitsbeleid. Dit betreft bijvoorbeeld een visie op of beschrijving van vragen als:

  • hoe werkt de school de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs uit in de praktijk?;
  • wat zijn de eigen opdrachten voor het onderwijs op de school?;
  • hoe geeft de school vorm aan het pedagogisch-didactisch klimaat, het pedagogisch en didactisch handelen van het onderwijspersoneel, het schoolklimaat en het thema veiligheid?;
  • hoe wordt gericht aan verbetering gewerkt? Welke maatregelen worden genomen? Hoe wordt het bereiken van doelen gemeten en geëvalueerd?; 
  • hoe bewaakt de school dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen?

Een schoolplan wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. Op basis van de ambities en verbeterdoelen wordt een jaarplan opgesteld waarin beschreven staat welke opbrengsten aan het eind van het schooljaar, per doelstelling bereikt dienen te zijn. 

Hier komt het doelgericht werken aan kwaliteit aan de orde. Belangrijke vragen zijn: wanneer, hoe en met wie bespreken we de tussendoelen?; hoe evalueren we en wanneer stellen we bij?; wat is de rol van het team hierbij?;  hoe zorgen we voor eigenaarschap onder het team en dat ‘het’ gaat leven?; hoe betrekken we anderen hierbij (ouders, leerlingen, stagebedrijven etc.)?  

Van belang is dat wat we als school doen ook vastgelegd is in beleidsdocumenten.

Een ander belangrijk aspect van het kwaliteitsbeleid zijn de resultaatindicatoren op het gebied van leerresultaten en sociaalmaatschappelijke competenties. Voor pro gelden geen landelijke opbrengsten zoals in het vmbo, maar scholen dienen zelf resultaatindicatoren op te stellen en deze te koppelen aan het kwaliteitsbeleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan streefdoelen op het gebied van uitstroom of op het behalen van sociaal-maatschappelijke competenties. Een mooie manier om de visie van de school te vertalen in meetbare doelen en de realisatie hiervan te meten, te analyseren en door te vertalen naar verbeterdoelen!

Het onderzoekskader van de Inspectie is per 1 augustus 2022 aangescherpt op twee gebieden: het toezicht op het werken aan basisvaardigheden en het burgerschapsonderwijs. Specifiek rondom het werken aan basisvaardigheden wordt expliciet de nadruk gelegd op de rol van de schoolleiding en het kwaliteitsbeleid. Bijvoorbeeld als het gaat over het opstellen van een beschrijving over hoe de school werk maakt van het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit én hoe de wettelijke eisen gerealiseerd worden. Ook is aandacht voor het thema onderwijskundig leiderschap als middel om de gerealiseerde doelen te realiseren en voor het in- en extern ophalen van informatie om zicht te krijgen op de uitvoering en de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen. Dit zijn allemaal aspecten die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van de school, vastgelegd in beleidsdocumenten zoals het schoolplan.

Deze Nieuws! heeft betrekking op het kwaliteitsbeleid op voornamelijk MT/docent niveau. We willen kort benadrukken dat een zelfde insteek op leerlingniveau van cruciaal belang is. Dit gaat over doelgericht onderwijs op leerlingniveau, differentiatie naar uitstroomprofielen vastgelegd in het opp, iop en het lvs. Hier is vaak de leerlingbespreking het middel om werk te maken van het kwaliteitsbeleid: zitten we op de juiste route?; ontwikkelt een leerling zich conform verwachte  ontwikkeling?; welke vervolgstappen zijn nodig op pedagogisch en didactisch vlak? Et cetera.

Meer weten over thema kwaliteitsbeleid? Neem dan contact met ons op. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het uitwerken van het kwaliteitsbeleid binnen de school, het opstellen van beleidsdocumenten (zoals het schoolplan) en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken.