Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen OQ Onderwijsadvies en de opdrachtgever komt tot stand door (digitale) ondertekening door de opdrachtgever van een schriftelijke overeenkomst, van een voor akkoord (digitaal) getekende offerte of door (digitale) ondertekening door de opdrachtgever van de schriftelijke bevestiging door OQ Onderwijsadvies van een telefonische opdracht.

Artikel 2 Geldigheid leveringsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op elke met OQ Onderwijsadvies gesloten overeenkomst.
 2. Door ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, offerte of bevestiging verklaart de opdrachtgever de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

Artikel 3 Honorering

 1. OQ Onderwijsadvies brengt een honorarium in rekening conform de overeenkomst.
 2. Bij meerjarige dan wel jaaroverschrijdende opdrachten is OQ Onderwijsadvies gerechtigd een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie door te berekenen in het honorarium. OQ Onderwijsadvies zal de doorberekening schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen.

Artikel 4 Betaling

 1. Facturering vindt plaats in termijnen zoals in de opdrachtbevestiging wordt overeengekomen.
 2. Alle facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders in de opdrachtbevestiging wordt overeengekomen.
 3. Indien geen betaling plaatsvindt binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 4. OQ Onderwijsadvies heeft het recht alle kosten van invordering, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, op de opdrachtgever te verhalen. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag aan OQ Onderwijsadvies (met een minimum van € 250,00 ex BTW) verschuldigd voor buitengerechtelijke incassokosten, naast een rente van 1% per maand te rekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de oudste opeisbare facturen. Dit geldt ook indien de opdrachtgever vermeldt, dat de betaling betrekking heeft op een specifieke factuur.

Artikel 5 Overschrijding

Het bedrag van de gesloten overeenkomst wordt niet overschreden dan na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever, behoudens de jaarlijkse aanpassing van de tarieven.

Artikel 6 Rapportage

 1. OQ Onderwijsadvies zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Daarbij wordt desgevraagd inzicht verschaft in de methoden die in de onderscheidende fasen van de uitvoering van de opdracht zijn toegepast.
 2. Rapportages worden in ten hoogste 15-voud uitgebracht. Het staat de opdrachtgever vrij extra kopieën te vervaardigen voor gebruik binnen de eigen organisatie.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Modellen en technieken die zijn gebruikt voor de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van OQ Onderwijsadvies. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van OQ Onderwijsadvies.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. OQ Onderwijsadvies verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. OQ Onderwijsadvies is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van OQ Onderwijsadvies. De aansprakelijkheid voortvloeiende uit opzet of grove schuld is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Artikel 9 Klachten

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden tekortkomingen worden geconstateerd dient de opdrachtgever een klacht, voorzien van argumenten, onmiddellijk doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na beëindiging van de opdracht schriftelijk in te dienen bij OQ Onderwijsadvies. OQ Onderwijsadvies draagt er zorg voor dat uiterlijk vijf (5) werkdagen na ontvangst van deze klacht contact wordt gelegd met de opdrachtgever.

Artikel 10 Algemene (inkoop)voorwaarden opdrachtgever

Indien de opdrachtgever algemene (inkoop)voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst tussen OQ Onderwijsadvies en de opdrachtgever.

Artikel 11 Toepasselijkheid recht

Op overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Bevoegde rechter

Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) tussen OQ Onderwijsadvies en de opdrachtgever dienen bij uitsluiting van de bevoegde rechter op grond van de wet, te worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant.

> Download de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand

OQ Onderwijsadvies